คณะบริหารธุรกิจ - MBA ในอเมริกา - Purdue University MBA - ELS 

ติดต่อเราเพื่อเริ่มต้น

ธุรกิจ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการและการบริหาร การตลาด การบัญชี หรือการเงิน วิชาเอกเศรษฐศาสตร์มอบทางเลือกในการรับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตหรือศิลปศาสตร์บัณฑิต

การจัดการและการบริหาร

วิชาเอกด้านการจัดการและการบริหารที่ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมเพื่อการบรรลุความสำเร็จ ตามความต้องการมากมายที่ต้องเผชิญสำหรับธุรกิจในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสังคม การแข่งขันระดับโลก และทีมงานที่หลากหลาย คุณจะศึกษาวิชาสาขาธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ที่หลากหลาย เรียนรู้ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจที่ซับซ้อน และมุ่งเน้นที่การตั้งเป้าหมาย ความเป็นผู้นำ การวางแผน การควบคุม และการแก้ไขปัญหา ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก

การตลาด

นักการตลาดมืออาชีพเข้าใจความต้องการทางธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และพิจารณาถึงวิธีการสื่อสารกับลูกค้าของบริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน ด้วยการมุ่งเน้นทางด้านการตลาด คุณจะศึกษาหัวข้อต่างๆ เช่น พฤติกรรมของผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย การวิจัยตลาด และการบริหารการดำเนินการด้านการตลาดของบริษัท และอาจมุ่งสู่อาชีพในสาขาต่างๆ เช่น การโฆษณา การตลาด การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ หรือการขาย

การบัญชี

การบัญชีเป็นสาขาที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาซึ่งช่วยให้ธุรกิจติดตามรายได้และทรัพย์สินของตนอย่างต่อเนื่อง การศึกษาวิชาการบัญชีของคุณจะทำให้คุณมีความเข้าใจในด้านจริยธรรม กลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป และทฤษฎีที่กำหนดหลักการเหล่านี้ คุณจะเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากการบัญชี กฎหมาย การจัดเก็บภาษี และข้อมูลอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อน

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์คือการศึกษาการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีเหตุผล และนำไปใช้ประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาการอื่นๆ และวิชาชีพในสถาบันศึกษา รัฐบาล และธุรกิจต่างๆ มากมาย โดยการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ของคุณ คุณจะพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการตัดสินใจที่มีคุณค่า รวมทั้งความเข้าใจปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ เช่น การว่างงาน ความยากจน เงินเฟ้อ โครงสร้างการตลาด และการแข่งขันระหว่างประเทศ

การเงิน

การเงิน คือ การศึกษาวิธีการที่ธุรกิจหรือบุคคลจัดหา จัดสรร และใช้ทรัพยากรทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากโครงการใดโดยเฉพาะ ในบริบทของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก การศึกษาด้านการเงินของคุณจะสอนให้คุณเข้าใจบริษัทการเงินและการลงทุนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งสูงสุด สื่อสารและโน้มน้าวใจด้านการเงินได้อย่างชัดเจน และวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างลงในแผนธุรกิจที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา

หลักสูตรในระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรใน Doermer School of Business มีข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาเหมือนกันคือ:

 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.5
 • TOEFL 79 คะแนนหรือ IELTS 6.5 คะแนน

ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบการประเมินด้านการศึกษา (SAT: Scholastic Assessment Test) สำหรับวัตถุประสงค์ในการรับเข้าศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาโท

Doermer School of Business มีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA: Master of Business Administration) สองรูปแบบคือ Professional MBA และ MBA+ ซึ่งทั้งสองหลักสูตรจะได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก Indiana University สหรัฐอเมริกา ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของแต่ละหลักสูตร

ลักษณะเฉพาะProfessional MBAMBA+
เริ่มต้นชั้นเรียน ปลายเดือนกรกฎาคม ปลายเดือนสิงหาคม นักศึกษาสามารถเริ่มต้นทำงานตามหลักสูตรในช่วงต้นเดือนมกราคม
วันเข้าร่วมชั้นเรียน เข้าร่วมชั้นเรียนทุกวันเสาร์ พร้อมด้วยหลักสูตรออนไลน์เพิ่มเติม มีการเข้าร่วมตอนเย็นหนึ่งครั้งทุกสัปดาห์สำหรับทุกชั้นเรียน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 20.45 น. โดยในบางครั้งจะเป็นการสอนหน้าชั้นร่วมกับการสอนทางออนไลน์
ระยะเวลาการสำเร็จหลักสูตร น้อยกว่า 12 เดือน
วิชาบังคับสำหรับการสำเร็จการศึกษา 8 วิชาในชั้นเรียน และ 3 วิชาทางออนไลน์
ชั่วโมงหน่วยกิต 33 37
มีทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ไม่มี มี
มีข้อกำหนดของคะแนน GMAT สำหรับการรับเข้าศึกษา ไม่มี มี
ข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับการรับเข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ประสบการณ์การทำงาน การศึกษาระดับปริญญาตรี
วันหมดเขตการสมัคร นักศึกษานานาชาติ: 17 มิถุนายน ภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลินักศึกษานานาชาติ: 15 กันยายน

ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา

 • เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีคือ 3.0
 • TOEFL (77 คะแนนหรือสูงกว่าโดยรวมและคะแนนขั้นต่ำในแต่ละส่วนของการทดสอบดังต่อไปนี้: การอ่าน 19 คะแนน การฟัง 14 คะแนน การพูด 18 คะแนน และการเขียน 18 คะแนน) หรือ ELTS 6.5 คะแนนหรือ PTE 58 คะแนน
 • GMAT

 

ทุนการศึกษาของ IPFW

นักศึกษาระดับปริญญาตรี:ข้อกำหนด

 • TOEFL 87 คะแนน, IELTS 7.0 คะแนน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างต่ำ 3.0
 • ชำระค่าเล่าเรียน $7,500 ต่อปีเป็นระยะเวลาสูงสุดสี่ปี
 • นักศึกษาที่โอนหน่วยกิตมาต้องได้รับไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตภาคการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมที่ 3.0 และเรียนจบหลักสูตรคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับวิทยาลัย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี:ข้อกำหนด

 • TOEFL 87 คะแนน, IELTS 7.0 คะแนน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ของวิชาเอกในระดับปริญญาตรีอย่างต่ำ 3.7
 • ชำระเงินในส่วนค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ซึ่งมิได้มีถิ่นพำนักประจำในประเทศประมาณ $7,682 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับอัตราค่าเล่าเรียนในปี 2016-2017)

*โปรดทราบว่า: ข้อมูลทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2017 – 2018 เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้