เรียนต่อการโรงแรมที่ต่างประเทศ - Purdue university - ELS 

ติดต่อเราเพื่อเริ่มต้น

การบริหารกิจการการให้บริการและการท่องเที่ยว

ระดับปริญญาตรี

เตรียมความพร้อมด้านอาชีพสำหรับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและอัตราการเติบโตสูงที่สุดของโลก โดยการศึกษาในคณะการบริหารกิจการการให้บริการและการท่องเที่ยวของ IPFW

การบริหารกิจการการให้บริการ

คุณจะเรียนรู้จากอาจารย์ที่มีความรอบรู้ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบริหารกิจการการให้บริการและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ คุณจะทำงานในฐานะสมาชิกของทีมเพื่อการบรรลุมาตรฐานระดับสูงที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม และคุณจะได้รับทักษะที่มีคุณค่าที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต

ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา

  • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.5
  • TOEFL 79 คะแนนหรือ IELTS 6.5 คะแนน

ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบการประเมินด้านการศึกษา (SAT: Scholastic Assessment Test) สำหรับวัตถุประสงค์ในการรับเข้าศึกษา

ทุนการศึกษาของ IPFW

นักศึกษาระดับปริญญาตรี:ข้อกำหนด

  • TOEFL 87 คะแนน, IELTS 7.0 คะแนน
  • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างต่ำ 3.0
  • ชำระค่าเล่าเรียน $7,500 ต่อปีเป็นระยะเวลาสูงสุดสี่ปี
  • นักศึกษาที่โอนหน่วยกิตมาต้องได้รับไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตภาคการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมที่ 3.0 และเรียนจบหลักสูตรคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับวิทยาลัย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี:ข้อกำหนด

  • TOEFL 87 คะแนน, IELTS 7.0 คะแนน
  • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ของวิชาเอกในระดับปริญญาตรีอย่างต่ำ 3.7
  • ชำระเงินในส่วนค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ซึ่งมิได้มีถิ่นพำนักประจำในประเทศประมาณ $7,682 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับอัตราค่าเล่าเรียนในปี 2016-2017)

*โปรดทราบว่า: ข้อมูลทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2017 – 2018 เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้