เรียนต่อปริญญาตรี โทอเมริกา - รายชื่อโปรแกรมของ Purdue - ELS 

ติดต่อเราเพื่อเริ่มต้น

หลักสูตรอื่นๆ

IPFW ให้บริการการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสหรัฐฯ ที่ครอบคลุมทั้งจาก Indiana University และ Purdue University ค้นหาหลักสูตรที่คุณสนใจ:

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 • การบัญชี (B.S.B.)
 • คณิตศาสตร์ประกันภัย (B.S.A.S.)
 • มานุษยวิทยา (B.A.)
 • ศิลปะและการออกแบบ (B.A.)
 • ศิลปะและการออกแบบ (B.F.A.)
 • ศิลปะและการออกแบบ - เซรามิค (B.F.A.)
 • ศิลปะและการออกแบบ - การวาดภาพ (B.F.A.)
 • ศิลปะและการออกแบบ - การออกแบบกราฟิก (B.F.A.)
 • ศิลปะและการออกแบบ - การสร้างภาพและการถ่ายภาพ (B.F.A.)
 • ศิลปะและการออกแบบ - โลหะภัณฑ์ (B.F.A.)
 • ศิลปะและการออกแบบ - การสร้างหุ่นจำลองและการสร้างภาพเคลื่อนไหว (B.F.A.)
 • ศิลปะและการออกแบบ - จิตรกรรม (B.F.A.)
 • ศิลปะและการออกแบบ - เทคนิคการพิมพ์ (B.F.A.)
 • ศิลปะและการออกแบบ - การแกะสลัก (B.F.A.)
 • ศิลปศึกษา (B.A.)
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (B.A.S)
 • ชีววิทยา (B.S.)
 • ชีววิทยา (B.S.) วิชาเอกนิเวศวิทยาและชีววิทยาวิวัฒนาการ
 • ชีววิทยา (B.S.) วิชาเอกพันธุศาสตร์ เซลล์ และชีววิทยาโมเลกุล
 • ชีววิทยา (B.S.) วิชาเอกจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนโยบายสาธารณะ (B.S.B.)
 • เคมี (B.S.)
 • เคมี - วิชาเลือกชีวเคมี (B.S.C.)
 • เคมี - วิชาเลือกเคมี (B.S.C.)
 • วิศวกรรมโยธา (B.S.C.E.)
 • การสื่อสาร (B.A.)
 • การสื่อสาร ระหว่างบุคคลและองค์กร (B.A.)
 • การสื่อสาร สื่อและวัฒนธรรม (B.A.)
 • การสื่อสาร การรวบรวมข่าวสารและการรายงานข่าวผ่านสื่อมัลติมีเดีย (B.A.)
 • การสื่อสาร การสนับสนุนนโยบายสาธารณะและวาทศาสตร์ (B.A.)
 • วิทยาศาสตร์และความผิดปกติของการสื่อความหมาย (B.S.)
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (B.S.Cmp.E.)
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (B.S.)
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (B.A.)
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (B.S.)
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (B.S.)
 • ปฐมวัย (B.S.Ed.) - แรกเกิดถึง 5 ปี
 • ปฐมวัย (B.S.Ed.) - ก่อนวัยเรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 3
 • เศรษฐศาสตร์ (B.A.)
 • วิศวกรรมไฟฟ้า (B.S.E.E.)
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (B.S.)
 • ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาประถมศึกษา (B.S.Ed.)
 • ศึกษาศาสตร์สาขาวิชาประถมศึกษา - นโยบายการศึกษา (ไม่มีใบอนุญาต) (B.S.Ed.)
 • อังกฤษ (B.A.)
 • การเงิน (B.S.B.)
 • วิจิตรศิลป์ (B.A.)
 • วิจิตรศิลป์ (B.F.A.)
 • การศึกษาทั่วไป (B.G.S.)
 • ประวัติศาสตร์ (B.A.)
 • ปริญญาเกียรตินิยมประวัติศาสตร์ (B.A.)
 • การบริหารกิจการการให้บริการ (B.S.)
 • บริการมนุษย์ (B.S.)
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (B.S.)
 • ระบบสารสนเทศ (B.S.)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ (B.S.)
 • การออกแบบภายใน (B.S.)
 • การจัดการ (B.S.B.)
 • การจัดการและการบริหาร (B.S.B.)
 • การตลาด (B.S.B.)
 • คณิตศาสตร์ประกันภัย (B.S.)
 • คณิตศาสตร์ (B.S.)
 • วิศวกรรมเครื่องกล (B.S.M.E.)
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (B.S.)
 • ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษาตอนต้น - ศิลป์ภาษา (B.S.Ed.)
 • ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษาตอนต้น - คณิตศาสตร์ (B.S.Ed.)
 • ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษาตอนต้น - วิทยาศาสตร์ (B.S.Ed.)
 • ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษาตอนต้น - สังคมศึกษา (B.S.Ed.)
 • ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษาตอนต้น (B.S.Ed.)
 • การแสดงดนตรี (B.M.)
 • ดนตรีบำบัด (B.M.)
 • การพยาบาล (B.S.)(B.S.)
 • ผู้นำองค์กรและการกำกับดูแล (B.S.)
 • ฟิสิกส์ (B.S.)
 • ฟิสิกส์ (B.S.) วิชาเอกฟิสิกส์ชีวเวชศาสตร์
 • ฟิสิกส์ (B.S.) วิชาเอกฟิสิกส์เชิงคำนวณ
 • ฟิสิกส์ (B.S.) วิชาเอกวิศวกรรมศาสตร์
 • ฟิสิกส์ (B.S.) วิชาเอกออปโตอิเล็กทรอนิกส์และโฟโตนิกส์
 • รัฐศาสตร์ (B.A.)
 • จิตวิทยา (B.A.)
 • การบริหารและนโยบายสาธารณะ (B.S.P.A)
 • การบริหารและนโยบายสาธารณะ - นโยบายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (BSPA)
 • การบริหารและนโยบายสาธารณะ - การจัดการดูแลสุขภาพ (BSPA)
 • การบริหารและนโยบายสาธารณะ - กฎหมายและนโยบายสาธารณะ (BSPA)
 • การบริหารและนโยบายสาธารณะ - ความเป็นผู้นำและการจัดการองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (BSPA)
 • ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษาตอนปลาย - นโยบายการศึกษา (ไม่มีใบอนุญาต) (B.S.Ed.)
 • ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษาตอนปลาย - วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (B.S.Ed.)
 • ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษาตอนปลาย - การเผชิญความท้าทายของวัยรุ่น (B.S.Ed.)
 • ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษาตอนปลาย - วัยรุ่นและครอบครัวที่หลากหลาย (B.S.Ed.)
 • ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษาตอนปลาย - การวิจัยการศึกษา (B.S.Ed.)
 • ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษาตอนปลาย - องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (B.S.Ed.)
 • ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามัธยมศึกษาตอนปลาย (B.S.Ed.)
 • สังคมวิทยา (B.A.)
 • สเปน (B.A.)
 • การละคร (B.A.)
 • การละคร - การแสดง (B.A.)
 • การละคร - เทคโนโลยีการออกแบบ (B.A.)
 • การละคร - การกำกับการแสดง (B.A.)
 • การละคร - ละครเพลง (B.A.)
 • สตรีศึกษา (B.A.)

 

 

 

 


ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา

 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.5
 • TOEFL 79 คะแนนหรือ IELTS 6.5 คะแนน

ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบการประเมินด้านการศึกษา (SAT: Scholastic Assessment Test) สำหรับวัตถุประสงค์ในการรับเข้าศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาโท

 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ประยุกต์ (M.S.)
 • ชีววิทยา (M.S.)
 • ธุรกิจ (MBA)
 • วิศวกรรม (M.S.E.) - โยธาและเครื่องกล
 • วิศวกรรม (M.S.E.) - ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และระบบ
 • ภาษาอังกฤษ (M.A.)
 • ผู้นำองค์กรและการกำกับดูแล (M.S.)
 • การสื่อสารระดับมืออาชีพ (M.A.)
 • การจัดการสาธารณะ (M.P.M.)
 • การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาใหม่ - ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • เทคโนโลยี (M.S.)