Purdue University Computer Science - ปริญญาตรี โทในอเมริกา - ELS 

ติดต่อเราเพื่อเริ่มต้น

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

ระดับปริญญาบัณฑิต

คุณสามารถศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ ด้วยการเรียนในคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นการสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของโปรแกรมวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การออกแบบโครงสร้างข้อมูล สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล การออกแบบภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริธึม ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์กราฟิก และระบบฐานข้อมูล คุณจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาการออกแบบในชีวิตจริง และทำความเข้าใจจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ระบบสารสนเทศ

ปริญญาระบบสารสนเทศของคุณจะช่วยให้คุณเรียนรู้การจัดการข้อมูลในสภาพแวดล้อมของบริษัทและองค์กรที่ทันสมัย คุณจะได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาการออกแบบในชีวิตจริง และทำความเข้าใจจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา คุณจะพร้อมสำหรับอาชีพในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์หรืออาจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา

 • เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 2.5
 • TOEFL 79 คะแนนหรือ IELTS 6.5 คะแนน

ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบการประเมินด้านการศึกษา (SAT: Scholastic Assessment Test) สำหรับวัตถุประสงค์ในการรับเข้าศึกษา

ระดับปริญญาโท

รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ประยุกต์จาก Purdue University หลักสูตรนี้เน้นวิธีการในเชิงลึกและประสบการณโดย์ตรงในการเรียนคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นหลักสูตรช่วงเย็นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ทำงาน

ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษา

 • เกรดเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีคือ 3.0
 • TOEFL (77 คะแนนหรือสูงกว่าโดยรวมและคะแนนขั้นต่ำในแต่ละส่วนของการทดสอบดังต่อไปนี้: การอ่าน 19 คะแนน การฟัง 14 คะแนน การพูด 18 คะแนน และการเขียน 18 คะแนน) หรือ ELTS 6.5 คะแนนหรือ PTE 58 คะแนน
 • GRE
 • ผู้สมัครควรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เน้นหนักทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม ธุรกิจ หรือคณิตศาสตร์ ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาคอมพิวเตอร์ที่สำคัญอาจได้รับการตอบรับการเข้าเรียน

 

ทุนการศึกษาของ IPFW

นักศึกษาระดับปริญญาตรี:ข้อกำหนด

 • TOEFL 87 คะแนน, IELTS 7.0 คะแนน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างต่ำ 3.0
 • ชำระค่าเล่าเรียน $7,500 ต่อปีเป็นระยะเวลาสูงสุดสี่ปี
 • นักศึกษาที่โอนหน่วยกิตมาต้องได้รับไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตภาคการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ยสะสมที่ 3.0 และเรียนจบหลักสูตรคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับวิทยาลัย

นักศึกษาระดับปริญญาตรี:ข้อกำหนด

 • TOEFL 87 คะแนน, IELTS 7.0 คะแนน
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ของวิชาเอกในระดับปริญญาตรีอย่างต่ำ 3.7
 • ชำระเงินในส่วนค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ซึ่งมิได้มีถิ่นพำนักประจำในประเทศประมาณ $7,682 ต่อปี (ขึ้นอยู่กับอัตราค่าเล่าเรียนในปี 2016-2017)

*โปรดทราบว่า: ข้อมูลทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2017 – 2018 เท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้